W przypadku poruszania się bez przesyłania danych lub poruszanie się drogami płatnymi bez rejestracji w systemie e-TOLL wynoszą:

  • 500 zł za korzystanie z autostrady bez wniesienia opłaty czy zakrywanie tablic rejestracyjnych
  • 1500 zł przejazd ciężarówką bez wcześniejszej rejestracji
  • 1000 – 1500 zł przewidziano w przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego w części dotyczącej parametrów pojazdu, a 500 zł za zaniechanie aktualizacji danych jeśli mają one wpływ na wysokość należnej opłaty
  • 500 zł za korzystanie z płatnego odcinka autostrady po upływie ważności jednorazowego biletu
  • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy do systemu e-TOLL nie będą przesyłane dane z urządzenia GPS lub aplikacji e-TOLL PL
  • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy pojazd poruszający się drogą płatną nie będzie mieć wystarczających środków na opłacenie przejazdu
  • 500 zł za podanie nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu
  • 1500 zł za wprowadzenie do rejestru nieprawidłowych danych dot. numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe